گزارش تعمیر و نگهداری در شبکه هاست ایران
اتمام اختلال

1401-03-06 05:03:58

برطرف شده

مشکل برق شرکت زیر ساخت برطرف شد و تمامی سرویس ها به حالت عادی خود برگشته اند با تشکر از صبر شکیبایی شما

مشکل بر طرف شد

1401-03-06 04:00:58

بررسی مشکل

مشکل برق شرکت زیر ساخت برطرف شد و تمامی سرویس ها به حالت عادی خود برگشته اند به منظور نگهداری کیفیت ارتباط تا یک ساعت آینده سرویس مانیتور می شود

اختلال

1401-03-06 02:00:00

پیدا شدن مشکل

اختلال از ساعت ۲ صبح روز جمعه به مدت ۶ ساعت می باشد علت اختلال تعمیر نگهداری برق مرکز sc2 شرکت ارتباطات زیر ساخت می باشد