هاست ایران | منو

تنظیمات اتصال

برای اتصال به وب‌سرویس‌های عمومی هاست‌ایران فقط کافی است پس از دریافت توکن و آدرس اختصاصی شما از داخل پروفایل کاربری با در نظر گرفتن Header زیر و مستندات فنی ذیل به وب‌سرویس متصل شوید.

Header

                {
                  "token": "{TOKEN}"
                }
              

موجودی حساب

با استفاده از درخواست "موجودی حساب" می‌توانید در هر لحظه از موجودی کیف پول خود در هاست ایران مطلع شوید.

https://BASE_URL/v1/credit
GET

Response

 {
"credit": 500000;
"currency": "IRR"
}
              

صورتحساب ها

به کمک این API شما می‌توانید لیست صورتحساب های پرداخت نشده خود را به همراه جمع صورتحساب و لینک مستقیم پرداخت دریافت کنید.

https://BASE_URL/v1/invoice
GET

Response

[
                {
                "id": 505022,
                "amount": 565656,
                "link": "https://hostiran.net/pay/505022"
  },
                {
                "id": 501383,
                "amount": 0,
                "link": "https://hostiran.net/pay/501383"
  },
                {
                "id": 501382,
                "amount": 0,
                "link": "https://hostiran.net/pay/501382"
  },
                {
                "id": 501121,
                "amount": 0,
                "link": "https://hostiran.net/pay/501121"
  },
                {
                "id": 501119,
                "amount": 0,
                "link": "https://hostiran.net/pay/501119"
  }
]
              

لیست ابرها

با استفاده از این درخواست شما می‌توانید لیست تمامی سرویس های ابری در دسترس خود را در هر لحظه داشته باشید. همچنین می‌توانید از سررسید و هزینه‌ی لحظه‌ای آنها با خبر شوید.

Body

پارامترنوعتوضیح
perPageint تعداد آیتم های بازگشتی در درخواست با محدودیت ۱۰۰ عدد
pageintصفحه‌ی مورد نظر از اطلاعات
https://BASE_URL/v1/cloud?perPage=10&page=1
GET

Response

  "data": [
                {
                "id": 61,
                "name": "database",
                "next_payment": "2022-06-27 17:00:00",
                "next_payment_amount": 1088000,
                "status": "active",
                "power_status": "on",
                "actions": [
                  "poweroff",
                  "reboot"
                ]
    },
                {
                "id": 60,
                "name": "web",
                "next_payment": "2022-06-27 17:00:00",
                "next_payment_amount": 1328000,
                "status": "active",
                "power_status": "off",
                "actions": [
                  "start",
                  "reboot"
                ]
    }

  ],
  "pagination": {
                "current_page": 1,
                "total": 2,
                "per_page": 10
  }
              

فعالیت روی ابر

شما می‌توانید با کمک از API قبلی آدرس هر یک از ابرهای خود و همچنین فعالیت های مجاز آن را ببینید و به کمک این درخواست فعالیت های مجاز مانند روشن کردن سرور، خاموش کردن سرور و ... را روی ابر خود پیاده سازی کنید.

https://BASE_URL/v1/cloud/action
Post

Body

پارامترنوعتوضیح
vm_idاجباریintشناسه‌ی ماشین ابری، از API لیست ابرها استخراج شده است.
actionاجباریstringیک فعالیت قابل قبول استخراج شده از API لیست ابرها مانند: reset / poweron/ ....

Response

 "success"