مشکل در شبکه بین الملل

گزارش حادثه در شبکه هاست ایران
مشکل بر اساس اعلام شرکت زیر ساخت در سرویس کولینگ بوده است

1401-02-19 17:30:00

برطرف شده

مشکل بر اساس اعلام شرکت زیر ساخت در سرویس کولینگ بوده است