به روز رسانی زیر ساخت ابری ایران

گزارش به روز رسانی در ابر هاست‌ایران
پایان به روز رسانی زیر ساخت

1401-02-18 23:21:55

برطرف شده

آپدیت نرم افزاری زیر ساخت ابری هاست ایران انجام شد و سرویس در وضعیت پایدار قرار گرفته است.

به روز رسانی زیر ساخت ابری

1401-02-18 13:24:42

پیدا شدن مشکل

به منظور به روز رسانی زیر ساخت ابری هاست ایران فر‌آیند های ساخت و همچنین دیگر فرآیندها بر روی ماشین های ابری ایران و ترکیه از دسترس خارج می‌شوند. در این زمان اختلالی در سرویس های مشتریان رخ نخواهد داد و ابرها به حالت نرمال به فرآیند خود ادامه خواهند داد.