مشکل در شبکه رک 7 و 8

گزارش حادثه در شبکه هاست ایران
در دسترس بودن تمامی مشترکین

1401-02-04 18:36:08

برطرف شده

مشکل به مدت 15 دقیقه زیر نظر گرفته شد جهت عدم به وجود آمدن مشکل همچنین سرویس ها داخل رک ها بررسی شد بدون مشکل می باشند

برطرف شدن مشکل

1401-02-04 18:10:13

بررسی مشکل

مشکل برطرف شد

مشکل در سوئیچ شبکه رک 7و 8

1401-02-04 18:05:13

پیدا شدن مشکل

مشکل در سوئیچ شبکه رک 7و 8